ដំណើរទស្សនកិច្ចបរិវេណសាខាជ្រោយចង្វារ

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាជ្រោយចង្វារ គឺជាសាខាទី៦ដែលបានចាប់បើកឡើងដើម្បីបំពេញនូវម្រូវការនៃការអប់រំដែលមានគុណភាពដល់មាតាបិតាដែលមានជីវភាពមធ្យម និងធូរធានៅតំបន់ជាយក្រុង។

ជាន់ទីមួយ

 1. ការិយាល័យព័ត៌មាន
 2. ការិយាល័យកិច្ចការសិស្ស
 3. ការិយាល័យរដ្ឋបាល
 4. ការិយាល័យគណនី
 5. កន្លែងរង់ចាំ
 6. ហាងកាហ្វេ
 7. បន្ទប់ទឹក
 8. បន្ទប់សម្អាត

ជាន់ទី២

 1. បន្ទប់ប្រឹក្សាយោបល
 2. បន្ទប់សម្ភាស
 3. មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសិស្ស ម៉េងលី ជេ. គួច
 4. បន្ទប់តេស្ត
 5. បណ្ណាគារ អន្តរទ្វីប
 6. SmartMart
 7. បណ្ណសារដ្ឋាន
 8. ផ្នែកលទ្ធកម្ម
 9. បន្ទប់កុំព្យូទ័រ

ជាន់ទី៣

 1. បន្ទប់ CCV ៣០១ ដល់បន្ទប់ CCV ៣០៧
 2. បន្ទប់ទឹក
 3. បន្ទប់សម្អាត
 4. បន្ទប់ដាក់សម្ភារ

ជាន់ទី៤

 1. អាហារដ្ឋាន
 2. កន្លែងក្មេងលេង

ជាន់ទី៥

 1. ការិយាល័យសិក្សា
 2. The Mengly J. Quach Library
 3. បន្ទប់ម៉ាស៊ីនServer
 4. បន្ទប់ប្រជុំ
 5. បន្ទប់ទឹក
 6. បន្ទប់សម្អាត

ជាន់ទី៦

 1. បន្ទប់ CCV ៦០១ ដល់ CCV 608
 2. បន្ទប់ទឹក

ជាន់ទី៧

 1. បន្ទប់ CCV 701 ដល់ CCV 707

ជាន់ទី៨

 1. បន្ទប់ CCV 801
 2. សាលប្រជុំ
 3. បន្ទប់ពិសោធន៍
 4. ការិយាល័យស្ថាបនិក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិ
 5. បន្ទប់ទឹក
 6. បន្ទប់សម្អាត
 7. បន្ទប់ដាក់សម្ភារ