ប្រវត្តិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាជ្រោយចង្វារ

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ សាខាជ្រោយចង្វារ គឺជាសាខាទី៦ដែលបានចាប់បើកឡើងដើម្បីបំពេញនូវម្រូវការនៃការអប់រំដែលមានគុណភាពដល់មាតាបិតាដែលមានជីវភាពមធ្យម និងធូរធានៅតំបន់ជាយក្រុង។ជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃការចុះឈ្មោះជាលំដាប់ សាខាជ្រោយចង្វារនៅតែបន្តបង្កើតផលវិជ្ជមានក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍និស្សិតកម្ពុជា។

ជាន់ទីមួយ

 1. ការិយាល័យព័ត៌មាន
 2. ការិយាល័យកិច្ចការសិស្ស
 3. ការិយាល័យរដ្ឋបាល
 4. ការិយាល័យគណនី
 5. កន្លែងរង់ចាំ
 6. ហាងកាហ្វេ
 7. បន្ទប់ទឹក
 8. បន្ទប់សម្អាត

ជាន់ទី២

 1. បន្ទប់ប្រឹក្សាយោបល
 2. បន្ទប់សម្ភាស
 3. មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសិស្ស ម៉េងលី ជេ. គួច
 4. បន្ទប់តេស្ត
 5. បណ្ណាគារ អន្តរទ្វីប
 6. ស្មាតម៉ាត
 7. បណ្ណសារដ្ឋាន
 8. ផ្នែកលទ្ធកម្ម
 9. បន្ទប់កុំព្យូទ័រ

ជាន់ទី៣

 1. បន្ទប់ CCV ៣០១ ដល់បន្ទប់ CCV ៣០៧
 2. បន្ទប់ទឹក
 3. បន្ទប់សម្អាត
 4. បន្ទប់ដាក់សម្ភារ

ជាន់ទី៤

 1. អាហារដ្ឋាន
 2. កន្លែងក្មេងលេង

ជាន់ទី៥

 1. ការិយាល័យសិក្សា
 2. The Mengly J. Quach Library
 3. បន្ទប់ម៉ាស៊ីនServer
 4. បន្ទប់ប្រជុំ
 5. បន្ទប់ទឹក
 6. បន្ទប់សម្អាត

ជាន់ទី៦

 1. បន្ទប់ CCV ៦០១ ដល់ CCV 608
 2. បន្ទប់ទឹក

ជាន់ទី៧

 1. បន្ទប់ CCV 701 ដល់ CCV 707

ជាន់ទី៨

 1. បន្ទប់ CCV 801
 2. សាលប្រជុំ
 3. បន្ទប់ពិសោធន៍
 4. ការិយាល័យស្ថាបនិក ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអគ្គនាយកប្រតិបត្តិ
 5. បន្ទប់ទឹក
 6. បន្ទប់សម្អាត
 7. បន្ទប់ដាក់សម្ភារ

ប្រវត្តិរបស់យេីង

មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ គឺជាមជ្ឈមណ្ឌលឯកទេសភាសាតាមបទដ្ឋានអាមេរិកាំង។ មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់នូវកម្មវិធីសិក្សា ភាសាអង់គ្លេស ចិន និងភាសាថៃជាច្រើនកម្រិត ហើយក៏មានវគ្គរៀនត្រៀមប្រឡង TOEFL ផងដែរ ដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការដល់សិស្សានុសិស្សគ្រប់វ័យ។