តម្លៃសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេស

កម្មវិធីសិក្សា Pre-kid តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
កម្រិតសិក្សា ត្រីមាស ឆមាស ត្រីមាស
100 ម៉ោង
ឆមាស
200 ម៉ោង
Pre-kid 1 to Pre-kid 4 $290 $580
កម្មវិធីសិក្សា Kid តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
កម្រិតសិក្សា ត្រីមាស ឆមាស ត្រីមាស
100 ម៉ោង
ឆមាស
200 ម៉ោង
Kid 1 to Kid 9 $290 $580
Kid 10 to Kid 12 $310 $620
កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសទូទៅ តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
កម្រិតសិក្សា ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង ត្រីមាស
100 ម៉ោង
ឆមាស
200 ម៉ោង
Starter $170 $125
Intro 1 – 3 $190 $140
Level 1 – 3 $210 $160
Level 4 – 6 $230 $170
Level 7a – 7b – 8 $260 $200
Level 9a – 9b – 10 $270 $210
Level 11a – 11b – 12 $270 $210
ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡង TOEFL តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង ពេញម៉ោង
100 ម៉ោង
ក្រៅម៉ោង
50 hours
$290 $230
AEP តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
កម្រិតសិក្សា ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង ពេញម៉ោង
100 ម៉ោង
ក្រៅម៉ោង
50 hours
AEP 1 – AEP 4 $270 $210
AEP 5 – AEP 8 $290 $220
កម្មវិធីសិក្សាកម្រិតឌីប្លូម តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
(Semester)
កម្មវិធីសិក្សាកម្រិតឌីប្លូមផ្នែក ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម
(ត្រីមាស1-ត្រីមាស4)
$190 50 ថ្ងៃ

កម្មវិធីសិក្សាភាសាចិន

កម្រិតសិក្សា តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង
Starter $150
(100 hours)
$100
(50 hours)
Intro 1 – Intro 4 $160
(100 hours)
$100
(50 hours)
Level 1 – 3 $170
(100 hours)
$125
(50 hours)
Level 4 – 6 $185
(100 hours)
$140
(50 hours)
Level 7 – 9 $200
(100 hours)
$150
(50 hours)
Level 10 – 12 $220
(100 hours)
$160
(50 hours)
កាលវិភាគ
(ចន្ទ​-សុក្រ)
ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង
05:30 pm – 07:45 pm 05:30 pm – 06:30 pm
06:45 pm – 07:45 pm
កាលវិភាគ
ថ្នាក់ចុងសប្ដាហ៍
ពេញម៉ោង
ថ្ងៃសៅរ៍
02:00 pm – 05:00 pm
ថ្ងៃអាទិត្យ
08:00 am – 11:00 am

* ថ្លៃសេវាផ្សេងទៀតអាចត្រូវបានអនុវត្ត។