កម្មវិធីសិក្សា Kid

អាយុ ៦​ - ១២ ឆ្នាំ

នៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ យើងផ្តល់ជូននូវ កម្មវិធីសិក្សា Kid ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងពិសេស និងយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់កុមារដែលមានអាយុរហូតដល់ ១៣ ឆ្នាំ។ កម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីថ្នាក់សិក្សាពេញម៉ោង ដែលបញ្ចូលគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃភាសាអង់គ្លេសទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា។ គោលបំណងរបស់កម្មវិធីសិក្សា Kid គឺធានាថាសិស្សានុសិស្សនឹងទទួលបានការអប់រំ តាមរយៈការសិក្សាមួយបែបដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើភាសា។ លើសពីនេះទៅទៀតតាមរយៈ ការបង្រៀនច្បាស់លាស់ បរិយាកាសសិក្សាដែលរៀបចំដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងសកម្មភាពសិក្សាសប្បាយៗ សិស្សានុសិស្សរបស់យើងនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍រីករាយ និងមានអត្ថន័យ លើសពីការសិក្សាភាសាអង់គ្លេស ហើយកម្មវិធីសិក្សានេះក៏ជួយរៀបចំពួកគេសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនក្នុងការក្លាយទៅជាសិស្សកម្រិតបឋមសិក្សា ដោយផ្តោតទៅលើទាំងការសិក្សា សង្គម ស្មារតី និងការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែករាងកាយ។

កាលវិភាគសិក្សានិងថ្លៃសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សា Pre-kid តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
កម្រិតសិក្សា ត្រីមាស ឆមាស ត្រីមាស
100 ម៉ោង
ឆមាស
200 ម៉ោង
Pre-kid 1 to Pre-kid 4 $290 $580
កម្មវិធីសិក្សា Kid តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
កម្រិតសិក្សា ត្រីមាស ឆមាស ត្រីមាស
100 ម៉ោង
ឆមាស
200 ម៉ោង
Kid 1 to Kid 9 $290 $580
Kid 10 to Kid 12 $310 $620
កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសទូទៅ តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
កម្រិតសិក្សា ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង ត្រីមាស
100 ម៉ោង
ឆមាស
200 ម៉ោង
Starter $170 $125
Intro 1 – 3 $190 $140
Level 1 – 3 $210 $160
Level 4 – 6 $230 $170
Level 7a – 7b – 8 $260 $200
Level 9a – 9b – 10 $270 $210
Level 11a – 11b – 12 $270 $210
ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡង TOEFL តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង ពេញម៉ោង
100 ម៉ោង
ក្រៅម៉ោង
50 hours
$290 $230
AEP តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
កម្រិតសិក្សា ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង ពេញម៉ោង
100 ម៉ោង
ក្រៅម៉ោង
50 hours
AEP 1 – AEP 4 $270 $210
AEP 5 – AEP 8 $290 $220
កម្មវិធីសិក្សាកម្រិតឌីប្លូម តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
(Semester)
កម្មវិធីសិក្សាកម្រិតឌីប្លូមផ្នែក ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម
(ត្រីមាស1-ត្រីមាស4)
$190 50 ថ្ងៃ