កម្មវិធីសិក្សាភាសាចិន

កម្មវិធីសិក្សាភាសាចិន ផ្តល់ជូននូវវគ្គសិក្សាភាសាចិន (Mandarin Chinese) ចាប់ពីថ្នាក់ដំបូង ដល់ថ្នាក់កម្រិតខ្ពស់។ វគ្គសិក្សារបស់យើងមានវិធីសាស្រ្តរួមបញ្ចូលគ្នាទៅនឹងជំនាញភាសាមូលដ្ឋាន រួមមាន ការស្តាប់ ការនិយាយ ការអាន និងការសរសេរ។ ដោយមានជំនួយពីបច្ចេកវិទ្យា យើងបានសង្កត់ធ្ងន់លើការបញ្ចេញសំលេង ការលើកដាក់សម្លេង តួអក្សរចិន និងមូលដ្ឋានវេយ្យាករណ៍ភាសាចិន។ ក្រោយបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សានេះ ថ្នាក់រៀននឹងសម្រេចបានបានគោលដៅជាក់លាក់ និងសមស្រប ទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់សិស្សក្នុងការប្រើប្រាស់ជំនាញសំខាន់ៗក្នុងភាសាចិន។

កម្មវិធីសិក្សារបស់យើងត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីតម្រង់ទិសដៅនៃការសិក្សា ហើយផ្តល់នូវការគិតគូរប្រកបដោយតុល្យភាពចំពោះភាពខុសគ្នានៃប្រភេទនានានៃភាសាចិនដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ន ជាមួយនឹងការសង្កត់ធ្ងន់លើជំនាញអានអត្ថបទពិតប្រាកដ។ សិស្សានុសិស្សនឹងទទួលបានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយជនជាតិចិន និង កម្រិតភាសាខ្ពស់ក្នុងការប្រឡង Hanyu Suiping Kaoshi (HSK) ។

កាលវិភាគសិក្សានិងថ្លៃសិក្សា

កម្រិតសិក្សា តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង
C-Starter 1&2 $160
(100 hours)
$110
(50 hours)
C-Level 1 – 3 $180
(100 hours)
$140
(50 hours)
C-Level 4 – 6 $200
(100 hours)
$150
(50 hours)
C-Level 7 – 9 $210
(100 hours)
$160
(50 hours)
C-Level 10 – 12 $240
(100 hours)
$170
(50 hours)
កាលវិភាគ
(ចន្ទ​-សុក្រ)
ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង
05:30 pm – 07:45 pm 11:30 am – 12:30 pm
05:30 pm – 06:30 pm
06:45 pm – 07:45 pm