កម្មវិធីសិក្សា Pre-kid

អាយុ ២ - ៥ ឆ្នាំ

កម្មវិធីសិក្សា Pre-kid ត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីបន្សាំកុមារតូចទៅក្នុងការសិក្សា។ កម្មវិធី Pre-kid ដើរតួជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់ ក្នុងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៍របស់កុមារតូច ដោយកម្មវិធីនេះផ្តល់ឱ្យសិស្សានុសិស្សនូវការវិវត្តតាមរយៈកម្មវិធីសិក្សាដែលរួមបញ្ចូលមេរៀនជីវិតជាក់ស្តែង និងការអភិវឌ្ឍន៍ភាសាដោយប្រើប្រាស់ញាណ។ កម្មវិធីសិក្សា Pre-kid គឺជាការកម្មវិធីសិក្សាមួយបែបដែលកុមារផ្តោតលើការសិក្សាដែលមានលក្ខណៈបញ្ចូលគ្នារវាងការសិក្សាទៅតាមតម្រូវការរបស់សិស្ស និងការសិក្សាបែបអន្តរជាតិ ប្រកបដោយភាពរីករាយ និង ប្រកួតប្រជែង។

កាលវិភាគសិក្សានិងថ្លៃសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សា Pre-kid តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
កម្រិតសិក្សា ត្រីមាស ឆមាស ត្រីមាស
100 ម៉ោង
ឆមាស
200 ម៉ោង
Pre-kid 1 – Pre-kid 4 $305 $610