កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសទូទៅ

អាយុ ១២ ឆ្នាំឡើងទៅ

កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសទូទៅ គឺជាកម្មវិធីសិក្សាមួយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងមាន ១២ កម្រិត។ គោលបំណងរបស់កម្មវិធីនេះ គឺចង់អោយសិស្សានុសិស្សដែលសិក្សាភាសាអង់គ្លេស ទទួលបានកម្រិតភាសាអង់គ្លេសខ្ពស់។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធីនេះ សិស្សានុសិស្សនឹងមានជំនាញភាសាសមស្រប សម្រាប់បំពេញទៅតាមតម្រូវការបរិយាកាសការងារដែលទាមទារភាសាអង់គ្លេស និងសម្រាប់ការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស។

កាលវិភាគសិក្សានិងថ្លៃសិក្សា

កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសទូទៅ តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
កម្រិតសិក្សា ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង ពេញម៉ោង
100 ម៉ោង
ក្រៅម៉ោង
50 hours
Starter $190 $140
Intro 1 – 3 $210 $160
Level 1 – 3 $230 $180
Level 4 – 6 $250 $190
Level 7a – 7b – 8 $290 $220
Level 9a – 9b – 10 $300 $230
Level 11a – 11b – 12 $300 $230
ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡង TOEFL តារាងតម្លៃ & ម៉ោងសិក្សា
250$ Part-time 50 hours
Class Schedule
(ចន្ទ​-សុក្រ)
កាលវិភាគ
(ចន្ទ​-សុក្រ)
ពេញម៉ោង ក្រៅម៉ោង
08:00 am – 10:30 am
02:00 pm – 04:30 pm
05:30 pm – 07:45 pm
08:00 am – 09:00 am
09:30 am – 10:30 am
02:00 pm – 03:00 pm
03:30 pm – 04:30 pm
05:30 pm – 06:30 pm
06:45 pm – 07:45 pm