ទស្សនវិស័យ និង បេសកម្ម

ចក្ខុវិស័យ

ជាមជ្ឈមណ្ឌលភាសាដែលឈានមុខគេ ក្នុងប្រ ទេសកម្ពុជា ដោយផ្តល់ជូនសិស្សានុសិស្សនូវ គុណភាព វិន័យ និងសេវាកម្ម ដែលល្អបំផុត។

បេសកកម្ម

បេសកកម្មរបស់សាលាគឺផ្តល់ជូនសិស្សានុសិស្សជនជាតិខ្មែរគ្រប់រូប នូវការសិក្សាភាសាដែលមានស្តង់ដារខ្ពស់បំផុតតាមរយៈវិធីសាស្ត្របែបទំនេីបតាមបែបសតវត្សទី 21 បច្ចេកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀន ការបង្រៀនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពការចូលរួមកម្មវិធីសិក្សាក្រៅថ្នាក់ជាច្រេីន ព្រមទាំងទទួលបាន បទពិសោធន៍សិក្សាជាមួយលោកគ្រូ អ្នកគ្រូដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគុណភាពនៃការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សជាចម្បង។ សាលាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ និងផ្តោតសំខាន់បំផុតលេីគុណភាព វិន័យ និងសេវាកម្ម។