«ការងាររបស់ខ្ញុំទាក់ទងនឹងការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងបណ្តាញច្រើន ហេតុដូច្នេះហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះ កម្មវិធីសិក្សា និយាយជាសាធារណៈ របស់មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ ដែលជាកន្លែងដែលខ្ញុំបានសិក្សាពីរបៀបនៃការនិយាយ ការដោះស្រាយបញ្ហា និងការឆ្លើយសំណួរជាសាធារណៈជាមួយបុគ្គលដែលមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន»។

ពុទ្ធិកា រដ្ឋាUniversity of Bradford, Bradford, UK

«មជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ បានបណ្តុះបណ្តាល និងជួយខ្ញុំ ទាំងការសិក្សា សមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេស និងជំនួយផ្នែកសិក្សាដទៃទៀត រហូតខ្ញុំទទួលបានលទ្ធផលដូចសព្វថ្ងៃនេះ»។

ចាន់ ម៉ាលីសាUniversity of Worcester, United Kingdom

«ក្នុងនាមជាផ្នែកមួយនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា អេ អាយ អាយ ខ្ញុំមិនត្រឹមតែទទួលបានសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសដែលជួយខ្ញុំឱ្យសម្រេចគោលដៅនៃការសិក្សា និងការងាររបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានសេចក្តីក្លាហានដើម្បីប្រកួតប្រជែងខ្លួនឯងផងដែរ»។

ភិរុណ សុភាពវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស (IFL)